Published on in Vol 24 , No 3 (2022) :March

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/26634, first published .
Machine Learning Prediction Models for Gestational Diabetes Mellitus: Meta-analysis

Machine Learning Prediction Models for Gestational Diabetes Mellitus: Meta-analysis

Machine Learning Prediction Models for Gestational Diabetes Mellitus: Meta-analysis

Zheqing Zhang 1 , BEng ;   Luqian Yang 1 , MBBS ;   Wentao Han 1 , MBBS ;   Yaoyu Wu 1 , MBBS ;   Linhui Zhang 1 , MBBS ;   Chun Gao 1 , MBBS ;   Kui Jiang 1 , MSc ;   Yun Liu 2, 3 , PhD ;   Huiqun Wu 1 , PhD

1 Department of Medical Informatics , Medical School of Nantong University , Nantong , CN

2 Department of Medical Informatics , School of Biomedical Engineering and Informatics , Nanjing Medical University , Nanjing , CN

3 Department of Information , The First Affiliated Hospital , Nanjing Medical University , Nanjing , CN

Corresponding Author:

  • Huiqun Wu, PhD
  • Department of Medical Informatics
  • Medical School of Nantong University
  • Chongchuan District
  • 19 Qixiu Road
  • Nantong
  • CN
  • Phone: 86 513-85051891
  • Email: wuhuiqun@ntu.edu.cn