Published on in Vol 19, No 8 (2017): August

Identifying Potential Norovirus Epidemics in China via Internet Surveillance

Identifying Potential Norovirus Epidemics in China via Internet Surveillance

Identifying Potential Norovirus Epidemics in China via Internet Surveillance

Kui Liu   1, 2 * , MSc ;   Sichao Huang   3 * , MSc ;   Zi-Ping Miao   1, 2 * , BSc ;   Bin Chen   1, 2 , MSc ;   Tao Jiang   1 , MPH ;   Gaofeng Cai   1 , MPH ;   Zhenggang Jiang   1 , MSc ;   Yongdi Chen   1 , MPH ;   Zhengting Wang   1 , MPH ;   Hua Gu   1 , MD, PhD ;   Chengliang Chai   1, 2 , MPH ;   Jianmin Jiang   1, 2 , MD, PhD

1 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou, China

2 Key Laboratory of Vaccine, Prevention and Control of Infectious Disease of Zhejiang Province, Hangzhou, China

3 School of Medicine, Ningbo University, Ningbo, China

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Jianmin Jiang, MD, PhD
  • Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention
  • 3399 Binsheng Rd
  • Binjiang District
  • Hangzhou, 310051
  • China
  • Phone: 86 57187115009
  • Email: jmjiang@cdc.zj.cn