Published on in Vol 15, No 12 (2013): December

Evaluating Self-Management Behaviors of Diabetic Patients in a Telehealthcare Program: Longitudinal Study Over 18 Months

Evaluating Self-Management Behaviors of Diabetic Patients in a Telehealthcare Program: Longitudinal Study Over 18 Months

Evaluating Self-Management Behaviors of Diabetic Patients in a Telehealthcare Program: Longitudinal Study Over 18 Months

Lichin Chen   1 * ;   Lee-Ming Chuang   2 * ;   Chia-Hsiun Chang   2 ;   Chiou-Shiang Wang   3 ;   I-Ching Wang   3 ;   Yufang Chung   4 ;   Hui-Yu Peng   5 ;   Hui-Chuen Chen   5 ;   Yu-Ling Hsu   3 ;   Yu-Sheng Lin   1 ;   Huang-Jen Chen   6 ;   Tieng-Chun Chang   2 ;   Yi-Der Jiang   2 ;   Hung-Chang Lee   7 ;   Ching-Ting Tan   8 ;   Hsin-Lu Chang   9 ;   Feipei Lai   1, 6, 10

1 Graduate Institute of Biomedical Electronics and Bioinformatics, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

2 Department of Internal Medicine, National Taiwan University Hospital, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

3 Department of Nursing, National Taiwan University Hospital, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

4 Department of Electrical Engineering, Tunghai University, Taichung, Taiwan

5 Department of Dietetics, National Taiwan University Hospital, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

6 Department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

7 Department of Information Management, Tamkang University, Taipei, Taiwan

8 Department of Otolaryngology, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

9 Departmanet of Management Information Systems, National Chengchi University, Taipei, Taiwan

10 Department of Electrical Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Lichin Chen
  • Graduate Institute of Biomedical Electronics and Bioinformatics
  • National Taiwan University
  • No. 1, Sec 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617, Taiwan
  • Taipei, 10617
  • Taiwan
  • Phone: 886 933846944
  • Fax: 886 233663754
  • Email: d98945012@ntu.edu.tw